O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 1994. Sme jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré si technicky zabezpečilo podmienky pre prácu s vysokoaktívnymi rádioaktívnymi žiaričmi výstavbou HORÚCEJ KOMORY.

Umožňuje nám práce s vysokoaktívnymi rádioaktívnymi žiaričmi obsahujúcimi izotopy 60 Co, 137 Cs, 192 Ir, 75 Se, 241 Am a ďaľšie používané v technickej praxi.

HORÚCA KOMORA je zariadenie, ktoré svojou stavbou a zložením obmedzuje prienik ionizujúceho žiarenia mimo svoj vnútorný pracovný priestor. Umožňuje manipuláciu s rádioaktívnym žiaričom tak, aby mohla byť odobratá vzorka, skontrolované výrobné číslo, vykonaná vizuálna kontrola rádioaktívneho žiariča, fotodokumentácia alebo iná manipulácia s rádioaktívnym žiaričom.   

hot_chamber_small

V spolupráci so SE, a.s., o.z.SE-VYZ a KVS, s.r.o., sme spracovali návrh projektu „ Zneškodňovanie použitých uzavretých žiaričov na území SR“. V roku 2000 sme predložili návrh projektu „ Inventarizácia stavu a zneškodnenie použitých uzavretých rádioaktívnych zdrojov v SR“.

V roku 2003 naša spoločnosť spracovala „ Návrh záchytného systému pre materiály kontaminované rádionuklidmi“, ktorý sa úspešne uvádza do plošnej praxe v SR ( MV SR, CR SR, ŽSR, IZS, orgány dozoru nad radiačnou bezpečnosťou). Súčasťou návrhu bol vývoj a implementácia informačného systému ILTRAM, ktorý uchováva informácie o záchytoch a zabezpečuje informovanie zúčastnených organizácií –  doteraz plníme funkciu správcu systému.

Máme vybudované gamaspektrometrické laboratórium s možnosťou merania vysokých aktivít.

Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti jadrovej chémie a rádioekológie, jadrovej fyziky a dozimetrie.

Vyvíjame informačné systémy a mobilné aplikácie pre komplexné spracovanie dát z oblasti rádioaktívnych materiálov, ich evidencie, používania, prepravy a likvidácie

Na základe povolení ÚVZ SR č. OOZPŽ/7269/2010 a ÚJD SR č. 126/2015  sa: 

  • zaoberáme sa dovozom, vývozom, predajom, spravovaním a likvidáciou rádioaktívnych žiaričov a tieniacich krytov.
  • vydávame slovenské osvedčenia a sprievodné listy rádioaktívnych žiaričov, verifikujeme zahraničné osvedčenia
  • vykonávame skúšky tesnosti rádioaktívnych žiaričov podľa nariadenia vlády SR č. 345/2006 Z.z.
  • indentifikácia a fotodokumentácia rádioaktívnych žiaričov
  • zabezpečujeme  autorizovaný servis zariadení určených pre defektoskopiu.

Ponúkame prostriedky na zvýšenie bezpečnosti pri používaní rádioaktívnych žiaričov – svetelná signalizácia, výstražné označenia kontrolovaných pásiem, osobné dozimetre,

Pre našich zákazníkov sme vybudovali dočasný sklad pre krátkodobé uskladnenie vysokoaktívnych uzavretých rádioaktívnych žiaričov.

Ponúkame komplexné riešenia dodávok zdrojov ionizujúceho žiarenia od počiatočnej analýzy až po dodávku a montáž.

Zabezpečujeme prepravu rádioaktívnych žiaričov, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných predmetov na základe povolenia MDVRR SR – Útvaru vedúceho hygienika rezortu č.4544/2012 v zmysle medzinárodnej dohody o preprave nebezpečných vecí ADR triedy 7

Naša spoločnosť je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pre oboznamovanie na úrovni „Prísne tajné“, pre postupovanie na úrovni „Dôverné“ a pre vytváranie na úrovni „Vyhradené“.