Uzavreté rádioaktívne žiariče

Priemyselné aplikácie zdrojov ionizujúceho žiarenia sú veľmi rozšírené. Využívajú sa ako generátory žiarenia, produkujúce röntgenové žiarenie, elektrónové alebo neutrónové zväzky, tak aj žiarenie alfa, beta, gama a nimi produkované neutróny, vznikajúce pri premenách rádionuklidov.

Medzi najpoužívanejšie priemyselné aplikácie, využívajúce uzavreté rádioaktívne žiariče patria nedeštruktívne skúšanie materiálov – defektoskopia, meradlá a indikátory, ako sú vlhkomery, hustomery, hrúbkomery, hladinomery a iné analyzátory, využívajúce hlavne žiarenie gama, beta a neutróny, karotážne práce vo vrtoch pre geologické účely, röntgenfluorescenčná analýza a metódy aktivačnej analýzy, priemyselné ožarovače gama zväzkami, iónové generátory, ionizačné hlásiče požiaru, chromatografy a iné.

 

Každý rádioaktívny žiarič, ktorý sa využíva v priemyselných meradlách a technológiách je uzavretý v nerezovom obale (kapsule), ktorý zabraňuje úniku rádioaktívnej látky z rádioaktívneho žiariča do okolia.

Odporúčaná doba používania rádioaktívnych žiaričov, ktorú udáva výrobca v osvedčení alebo sprievodnom liste, neudáva životnosť rádioaktívnej látky (rádionuklidu), ale udáva práve životnosť nerezovej kapsuly, ktorá zabraňuje úniku rádioaktívnej látky do okolia.

Poškodenie kapsule je spôsobované  prirodzenou oxidáciou kovového materiálu pod vplyvom vonkajších vplyvov – atmosferická vlhkosť, teplota prostredia, prašnosť a zároveň vnútorného poškodenia kapsuly vplyvom neustálej rádioaktívnej premeny látky uzavretej v kapsule.

Údržba rádioaktívnych žiaričov po odporúčanej dobe životnosti spočíva v častejších intervaloch tesnostných skúšok(podľa platnej legislatívy SR každých 12 mesiacov Skúška dlhodobej stability), ale nezaručuje bezpečnejšie používanie takéhoto žiariča. V prípade poškodenia kapsuly (obalu) žiariča môže dôjsť ku kontaminácii okolia tohto rádioaktívneho žiariča, t.j. kontaminácia linky, produktu, prípadne osôb v priamom kontakte s týmto miestom, a dekontamináciou týchto materiálov vznikajú firmám ďaleko vyššie výdavky, ako pri výmene nepoškodeného žiariča.